ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Onatça İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya çalışan adaylarıyla olan iş ilişkimiz dahilinde; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

VERİ SORUMLUSU

Onatça İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş. (Onatça/Şirket), KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimizin açık adresi Özgür Mh.  Kaktüs Cd. No: 2/A Yüreğir/Adana’dır. Şirketimiz 44998 ticaret sicil numarası ile Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup, Şirketimizin MERSİS numarası 0643058867700001’dır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

İŞLENEN VERİ TÜRÜ

AÇIKLAMASI

KİMLİK BİLGİLERİ

İsim, Soy isim, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Elektronik posta adresi, İkamet Adresi, Cep Telefonu Numarası

ÖZLÜK BİLGİLERİ

Eğitim Geçmişi ve Detayları, Referans Bilgileri, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Özgeçmiş, Yabancı Dil Bilgisi, Askerlik Durumu

REFERANS BİLGİLERİ

İsim, Soy isim, Çalıştığı Bölüm, Unvan, Referans Tipi, Telefon Numarası

MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ

Eğitim Belgesi/Sertifikası, Ustalık Belgesi gibi uzmanlığını ispatlayıcı belgeler

OLAY YÖNETİM BİLGİSİ

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve şirketimiz çalışanlarını, hissedarlarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgileri ve değerlendirmeleri (örneğin; kamuoyunun doğru yönetilmesine ilişkin toplanan bilgiler, değerlendirmeler gibi)

RİSK YÖNETİM BİLGİSİ

Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel verileri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi;

 • Şirketimizin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,
 • Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
 • Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,
 • İletişimin sağlanması,
 • İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,
 • Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,

gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;

 • Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,
 • Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile
 • Onatça insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla; kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütler altında iş ortakları, hissedarları, yetkilileri, Onatça Grup Şirketleri hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken bilgi almaya yetkili özel hukuk / kamu hukuku tüzel kişileriyle paylaşılmakta, aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Şirketimize yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;

 • Şirketimize elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,
 • Şirketimizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,
 • Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,
 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları

aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi Şirket internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 • Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte Özgür Mh.  Kaktüs Cd. No: 2/A Yüreğir/Adana adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz ve/veya
 • Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz ve/veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin onatca@favoribayi.com e-posta adresine iletebilirsiniz ve/veya
 • Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden onatcainsaat@hs03.kp.tr kep adresimize iletebilirsiniz veya
 • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU UNVAN

Onatça İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tic. A

MERSİS NO

0643058867700001

E-POSTA ADRESİ

onatca@favoribayi.com

KEP ADRESİ

onatcainsaat@hs03.kp.tr kep

ADRESİ

Özgür Mh.  Kaktüs Cd. No: 2/A Yüreğir/Adana

                 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis