POTANSİYEL MÜŞTERİYE YÖNELİK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Onatça İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya müşterilerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Onatça İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş. (Onatça/Şirket), KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimizin açık adresi Özgür Mh.  Kaktüs Cd. No: 2/A Yüreğir/Adana’dır. Şirketimiz 44998 ticaret sicil numarası ile Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup, Şirketimizin MERSİS numarası 0643058867700001’dır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

İŞLENEN VERİ TÜRÜ

AÇIKLAMASI

KİMLİK BİLGİLERİ

İsim, Soy İsim

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Elektronik Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Firma İsmi/Ünvanı, İşyeri Adresi

GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

CCTV ve Ses Kayıtları

OLAY YÖNETİM BİLGİSİ

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve şirketimiz çalışanlarını, hissedarlarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgileri ve değerlendirmeleri (örneğin; kamuoyunun doğru yönetilmesine ilişkin toplanan bilgiler, değerlendirmeler gibi)

RİSK YÖNETİM BİLGİSİ

Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel verileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz aracılığıyla ürün ya da hizmet alımı hakkında bilgi almak için başvurmanız durumunda bizimle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız; yukarıda zikredilen bilgileriniz ile iş gereği sonradan paylaşılması gereken verileriniz, yasaların öngördüğü haklardan faydalanılabilmesi amacıyla bizimle paylaşmayı tercih edeceğiniz ek bilgiler size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili kanunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat, KVKK, araç satış ve servis sözleşmelerinin ifası nedeniyle, Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda açık rızanıza istinaden ve yalnızca bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, potansiyel müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve buna uygun online ve dijital kampanyalar dahil kampanyalar geliştirilmesi, Satın alma tercihleri ve gelişen hizmetlerin analizi gibi işlerin yürütümünü sağlayabilmek için iletişime geçilmesi, Şirket etkinlik daveti gibi toplu e-posta gönderimi ve yürütülmesi, Şirketle sözleşme ilişkisi kurulması amacıyla Şirket veya tedarikçileri vasıtasıyla teklif gönderilmesi, iletişime geçilmesi, ilk satışın yapılması, satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, pazardaki müşteri memnuniyetini arttırılması, müşteri ihtiyacını anlama ve müşteri ile ilişkili süreçlerinin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyeti, şikayet ve uyuşmazlık yönetimi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Şirketimizin direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere; yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, etkinlik şirketleriyle, iştiraklerimizle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlarla, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere izin vermiş olmanız halinde, bunlara ilişkin sizi bilgilendirebilmek amacıyla SMS, e-posta ve mobil cihazlara her türlü elektronik ileti gönderimi hizmeti sunan iş ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar; iş ortaklarımızla ortak kampanyalar sunmamıza ve bu kapsamda iş ortaklarımız ile verilerinizin paylaşımına izin vermeniz halinde bu kurum ve kuruluşlar; yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili sair resmi kurum ve kuruluşlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi Şirket internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 • Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte Özgür Mh.  Kaktüs Cd. No: 2/A Yüreğir/Adana adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz ve/veya
 • Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz ve/veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin onatca@favoribayi.com e-posta adresine iletebilirsiniz ve/veya
 • Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden onatcainsaat@hs03.kp.tr kep adresimize iletebilirsiniz veya
 • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU UNVAN

Onatça İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tic. A

MERSİS NO

0643058867700001

E-POSTA ADRESİ

onatca@favoribayi.com

KEP ADRESİ

onatcainsaat@hs03.kp.tr kep

ADRESİ

Özgür Mh.  Kaktüs Cd. No: 2/A Yüreğir/Adana


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis